Clock-Time

TỘI VÀ SỰ GIẢI THOÁT - Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Ga 3:16-18) | Từ ngữ Kinh Thánh

Tin Mừng mạc khải ý định và quyền năng Thiên Chúa đối với tội lỗi và hậu quả nó đưa đến. Kinh Thánh dùng hàng loạt các hình ảnh để diễn hàm ẩn của việc cứu độ... 

Từ ngữ Kinh Thánh
TỘI VÀ SỰ GIẢI THOÁT
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A (Ga 3:16-18)

“ … để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3,17)

Tin Mừng mạc khải ý định và quyền năng Thiên Chúa đối với tội lỗi và hậu quả nó đưa đến. Kinh Thánh dùng hàng loạt các hình ảnh để diễn hàm ẩn của việc cứu độ.

Thiên Chúa tẩy bỏ tội lỗi, bằng :

- Sự giao hòa, như tiên tri Isaia kể lại : “ Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói : Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi được tha lỗi và xá tội” (Is 6,7 x. Xh 32,30 Lv 4,27-31 Cn 16,6 Rm 3,25 Dt 2,17).

- Sự tha thứ, “ Thần minh nào được như Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm, Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót của cơ nghiệp Ngài ? ” (Mk 7,18 x. Cv 13,38 1V 8,35-36 2SB 30,18-20 Tv 103, 2-3 Is 33,24 55,7 Ge 3,21 Mt 26, 27-28 Lc 24, 46-47 Ep 1,7 1Ga 1,9).

- Việc xóa nợ : “ Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con ” (Mt 16,12 x. Mt 18,21-35 Lc 7,41-50).

- Che phủ tội lỗi : “ Anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi ” (1Pr 4,8 x. Tv 32,1 Gc 5,20).

- Cất tội đi : “như đông đoài xa cách nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta” (Tv 104,12 x. 2Sm 12,13 Is 6,6-7 Dcr 3,4 Ga 1,29 Dt 9,28 1Ga 3,5).

- Không còn nhớ đến nữa : “Ta sẽ xóa bỏ các tội phản nghịch của ngươi và không nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa” (Is 43,25 x. Tv 25,7 Gr 31,33-34 2Cr 5,19).

Thiên Chúa giải thoát tội nhân :

- Ơn cứu độ cho tội nhân : như Thiên Chúa tỏ cho Giuse : “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1,21 x. Tv 28,8-9 Lc 19,9-10 Ga 3,17 1Tm 1,15 Dt 7,25)

- Qua hình ảnh của việc chữa lành bệnh tật : “người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần …” (Lc 5,31-32 // Mt 9,12 // Mc 2,17 x. 2Sb 7,14 Is 53,5 57,18-19 Hs 14,4 1Pr 2,24).

- Ơn cứu chuộc là bởi Chúa : “ chính Người sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn” (Tv 130,8 x. Is 44,22 Tt 2,14 1Pr 1,18-19).

- Sự công chính trước mặt Thiên Chúa : “con người được nên công chính … nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô …” (Gl 2,16 x. Is 53,11 Rm 3,24-26 4,5.25 5,16-19 3,23).

- Tự do khỏi mọi án phạt : “ những ai ở trong Đức Kitô Giêsu, thì không còn bị lên án nữa” (Rm 8,1 x. Ga 3,18 8,3-11 Rm 8,34).

- Bình an với Thiên Chúa : “một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 5,1 x. Is 53,5 Lc 2,14 Ep 2,17).

- Hòa giải với Thiên Chúa : “Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với Người …” (1Cr 5,18 25,9-11 Cl 1,19-20).

- Ơn thánh hóa : “ chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô” (Dt 10,10 x. 1Cr 6,11 Ep 5,25-26 Cl 1,22).

- Được tự do khỏi tội và bản tính tội lụy : “ một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính” (1Pr 2,24 x. Rm 6,1-18 7, 24 8,1-9 Gl 5,24).

- Chuyển từ sự chết qua sự sống : “trước kia anh em là những kẻ chết … nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô” (Gl 2,13 x. Lc 15,22-24 Ep 2,4-5).

- Lãnh nhận sự sống đời đời : “Ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 6,23 x. Ga 3,16.36 5,24).