Clock-Time

TRỘM/ CƯỚP - Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A (Ga 10:1-10) | Từ ngữ Kinh Thánh

Đừng đồng lõa với kẻ cắp : “kẻ đồng lõa với tên trộm cắp là làm hại chính bản thân mình” (Cn 29,24 Is 1,23).Việc trộm cắp bị chối từ : “làm sao chúng tôi lại có thể lấy trộm bạc hay vàng trong nhà ông chủ ngài được ?” (St 44,8 x. 1Sm 12,3-5)...

Từ ngữ Kinh Thánh
TRỘM/CƯỚP
Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A (Ga 10:1-10)

 “ Ai ... trèo qua lối khác mà vào. Người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp”

(Ga 10,1)

Trộm, cướp luôn bị Thánh Kinh kết án, dầu cho có ít trường hợp giảm nhẹ. Những kẻ trộm hoán cải phải tỏ ra sám hối, một cách thực tiễn, nếu có thể.

Trộm cướp bị kết án như là một tội :

- Bị cấm : “Ngươi không được trộm cắp” (Xh 20,15// Đnl 5,19 x. Lv 19,11 Tv 62,10 Mc 10,19 // Lc 18,20 Rm 2,21 13,9)

- Trộm cắp bị luận phạt : “... kẻ trộm cướp sẽ không được Nước Thiên Chúa làm gia nghiệp” (1Cr 6,9-10 x. Xh 21,16 22,1-4 Lv 6,2-5).

- Xấu hổ : “kẻ trộm xấu hổ khi bị bắt ...” (Gr 2,26).

- Đừng đồng lõa với kẻ cắp : “kẻ đồng lõa với tên trộm cắp là làm hại chính bản thân mình” (Cn 29,24 Is 1,23).Việc trộm cắp bị chối từ : “làm sao chúng tôi lại có thể lấy trộm bạc hay vàng trong nhà ông chủ ngài được ?” (St 44,8 x. 1Sm 12,3-5).

Các hoàn cảnh làm giảm nhẹ việc trộm cắp, chẳng hạn vì nghèo túng : “chẳng ai khinh đứa đi ăn trộm chỉ vì đói mà muốn có ăn” (Cn 6,30 Cn 30,7-9).

Trộm cướp là truyện thường trong thế giới này :

- Đây là một phần cuộc sống trong một thế giới tội lỗi : “chỉ có bội thề dối trá, sát nhân và trộm cướp ...” (Hs 4,2 x. Mt 6,19 15,19).

- Cướp đường, chẳng hạn người đi đường bị cướp (Lc 10,30 x. Cn 1,10-15 2Cr 11,26).

- Buôn bán bất lương : “... Vì ngươi chồng chất tội, vì ngươi buôn bán bất lương ...” (Ed 28,18 Gr 22,17 Hs 12,7 Am 8,5).

- Những người thu thuế bất lương (Lc 3,13 19,8).

- Trộm cướp tại Đền thờ : “... các ngươi lại biến Đền thờ thành sào huyệt của bọn cướp” (Mt 21,12-13 // Mc 11,15-17 // Lc 19,45-46 Gr 7,11).

- Trộm cướp trong gia đình : “... bà Rakhen lấy trộm các tượng thần của cha bà” (St 31,19 x. Tl 17,1-2).

- Vợ ăn cắp : Bà Giơhôseva ăn cắp và giấu Gioas trong cuộc sát hại của bà Athangia, thân mẫu vua Akhátgiahu” (Tl 11,1-3).

- Bắt cóc (2V11,2 // 2Sb 22,11)

- Bọn trộm cắp đền thờ : “Bạn gớm ghét ngẫu tượng, mà bạn lại cướp đền miếu” (Rm 2,22 x. Cv 19,37).

- Ăn cắp xác, như các thượng tế và những người Pharisêu đã sợ (Mt 27,64).

Những điển hình về việc trộm cướp : St 31,19 : bà Rakhen lấy trộm các tượng thần của cha bà. Gs 7,11.20-21 Tl 17,1-2 Mt 27,38 // Mc 15,2 kẻ trộm bị đóng đinh (x. Mt 27,44 Lc 23,32) Ga 12,6 : Giuđa.

Trộm cướp là hình ảnh của :

- Những thú vui bị cấm (Cn 9,17 : uống trộm, ăn vụng)

- Tâm lòng bị mua chuộc (2Sm 15,6 Dc 4,9).

- Sự mất mát không ngờ (Cn 6,10-11 24,33-34).

- Sự phán xét của Chúa (1Tx 5,2 x. Gr 49,9-10 // Ôv 5-6 Mt 24,42-44 2Pr 3,10)

Trộm cướp thiêng liêng :

- Trộm cắp của Thiên Chúa (Ml 3,8-9)

- Các tiên tri gian dối (Gr 23,30)

- Các mục tử giả hiệu (Ga 10,1 x. Ga 10,8-10).

Những kẻ trộm cướp hối cải : kẻ trộm trên thập giá (Lc 23,39-43). Vài người Côrintô (1Cr 6,9-11. Việc sám hối phải được thể hiện bằng những hành động thực tiễn : “Ai quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, trái lại hãy chịu khó dùng đôi tay của mình mà làm ăn lương thiện để có gì chia sẻ với người túng thiếu” (Ep 4,28 x. Ed 3,15 Lc 19,8 Tt 2,10.

Trộm cắp không có trên thiên đàng (Mt 6,20).