Clock-Time

TƯỜNG RÀO - Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 21:33-43) | Từ ngữ Kinh Thánh

Biểu thị sự phân cách và vững chắc : Đức Kitô, “chính Người là bình an của chúng ta : Người đã liên kết đôi bên, dân Do thái và dân ngoại thành một; Người đã hy sinh thân mình để phá vỡ bức tường ngăn cách là sự thù ghét” (Ep 2,14 x. Cn 18,11 Is 59,10 Gr 1,18 Ed 22,30 Cv 23,3)...

Từ ngữ Kinh Thánh
TƯỜNG RÀO
Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên - Năm A
(Mt 21:33-43)

“ ... chung quanh vườn, ông rào giậu, xây tường ...” (Mt 21,33)

Các loại tường :

- Các tường nhà và dinh thự : “ ... Tường lũy các dinh thự của Người, Người trao nộp vào tay địch thù” (Ac 2,7 x. 1Sm 18,10-11 20,25 Is 38,2 Đn 5,5).

- Tường thành : Vua nói với người Giuđa : “ta hãy tái thiết các thành ấy, xây tường lũy chung quanh ... Vậy họ đã tái thiết và đã thành công” (2Sb 14,7 x. Ds 35,4 1Sm 31,10 2Sm 8,24).

- Tường thành phố : “tất cả đều là những thành kiên cố, có tường cao, có cửa đóng then cài ...” (Đnl 3,5). “Giêrusalem đã ra hoang tàn, cửa thành bị đốt cháy. Nào, chúng ta cùng xây tường thành Giêrusalem !” (Nkm 2,17 x. Gs 2,15 6,5.20 1V 3,1 2V 3,27 2Sb 7,3 Tv 55,10 Is 58,12 Cv 9,25).

- Tường đền thờ : “Vua đặt các Kêrabim ở giữa nhà, phía bên trong, cánh xòe ra; một cánh của Kêrabim thứ nhất đụng tường bên này, và một cánh của Kêrabim thứ hai đụng tường bên kia, hai cánh khác giao nhau ở giữa nhà, cánh nọ chạm cánh kia” (1V 6,27 7,12).

- Tường vườn nho : “có gia chủ kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn, ông rào giậu xây tường rào ...” (Mt 21,33 x. Ds 22,24-25 Tv 86,2-3).

Tường rào dễ đổ nát :

- Tường rào bị quân thù phá đổ : trong viễn tượng chiến tranh; kẻ thù “ sẽ vây hãm anh em trong mọi thành của anh em, cho đến khi các tường thành cao và kiên cố mà anh em tin tưởng phải sụp đổ ...” (Đnl 28,52 x. Cn 25,28 Gr 50,15 2Sm 20,15 2V 14,13 25,4 2Sb 26,6 36,19 Nkm 1,3 Tv 89,40 Is 5,5 22,5 Ac 2,8 Ed 26,4 Am 4,3).

- Tường rào sụp đổ vì thiếu hòa hợp nội tại : “ ... tội ấy sẽ như một vết nứt lộ ra trên một thành cao, thình lình trong nháy mắt tường sụp đổ” (Is 30,13 x. 1V 20,30 Tv 62,3 Ed 13,10-16).

Tường được dùng làm biểu tượng :

- Biểu thị sự che chở : “Ngài là chốn dung thân cho người hèn yếu ... vì sát khí của quân cường bạo chẳng khác nào mưa bão đập vào tường” (Is 30,4 x. 1Sm 25,16 Er 9,9 Is 26,1 Dcr 2,5).

- Biểu thị sự phân cách và vững chắc : Đức Kitô, “chính Người là bình an của chúng ta : Người đã liên kết đôi bên, dân Do thái và dân ngoại thành một; Người đã hy sinh thân mình để phá vỡ bức tường ngăn cách là sự thù ghét” (Ep 2,14 x. Cn 18,11 Is 59,10 Gr 1,18 Ed 22,30 Cv 23,3)

Các bức tường trong Giêrusalem mới : “Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh giữ ... tường thành xây cao trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông đồ của Con Chiên ...” (Kh 26,12-19).