Clock-Time

Vô tri, không biết - Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng A (Mt 24:37-44)

Sự vô tri có thể đưa tới cái chết : “... Nào ai biết được bóng âm hồn lảng vảng nơi đây, và thực khách mụ mời lại phải ở trong chốn âm ty sâu thẳm”

Từ ngữ Kinh Thánh
Vô tri, không biết
CN 1 Vọng A - Mt 24:37-44

“Họ không hay biết gì ... cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn “Họ không hay biết gì ... đi hết thảy” (Mt 24,39).

Vô tri là một phần của điều kiện loài người, là thụ tạo có giới hạn biết của loài người bất toàn, nhưng con người có thể tin tưởng Thiên Chúa, Đấng thấu tỏ mọi sự, để dẫn bước họ.

Vô tri về Thiên Chúa:

- Loài người có giới hạn không thể biết hết về Thiên Chúa : “... bạn không biết được công trình của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn loài” (Gv 11,5 x. G 38-17 Gv 3,11).

- Sự vô tri này sẽ bị xua tan khi Chúa Giêsu lại đến : “Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi” (1Cr 13,9-12).

Vô tri về tương lai :

- Loài người không biết về các biến cố tương lai : “ ... Ai sẽ chỉ cho nó biết cái gì sẽ xảy ra sau khi nó chết” (Gv 3,22 x. Gv 8,7-8 9,12 10,14 11,2-6 Cv 20,22).

- Loài người không biết ngày giờ Chúa Giêsu Kitô trở lại : “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi ...” (Mc 13,32-36 // Mt 24,36-44).

- Vậy cần tránh vẽ ra những kế hoạch qua tham vọng : “ ... thay vì nói : nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia, thì các ngươi lại tự phụ vì những truyện khoác lác của mình ...” (Gc 4,13-16 x. Tv 39,6 Cn 27,1 Lc 12,16-21).

- Sự dẫn dắt của Thiên Chúa là cốt yếu : “Đức Chúa dẫn dắt từng bước chân con người, nẻo đời mình, phàm nhân sao biết được” (Cn 20,24 x. Cn 19,21 Gr 10,23).

Vô tri về các vấn đề thuộc giáo thuyết :

- Trong Hội Thánh, như vấn đề người sống và kẻ chết trong ngày Chúa quang lâm (1Tx 4,13-18 x. 1Cr 10,1-10 12,1-11).

- Thiên Chúa đã đặt các thầy dạy để chống lại sự vô tri : “Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy ...” (1Cr 12,28 x. Ep 4,11-13 1Tm4,13 5,17 2Tm 3,16-17).

Sự vô tri có thể đưa tới cái chết : “... Nào ai biết được bóng âm hồn lảng vảng nơi đây, và thực khách mụ mời lại phải ở trong chốn âm ty sâu thẳm” (Cn 9,17-18 x. Cn 4,19 7,21-23).