Clock-Time

Quy Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Giáo Phận Phú Cường

Vì nhu cầu của giáo xứ, Đức Giám mục giáo phận sẽ thiết lập trong mỗi giáo xứ một Hội đồng Mục vụ (HĐMV), do Linh mục chánh xứ đứng đầu (x. Giáo luật, điều 536).
Trong niềm vui của ngày đại lễ mừng Chúa Giáng sinh, đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường, đã phê chuẩn và ban hành quy chế mới của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Quy chế này gồm 6 chương và 29 điều khoản nhằm bổ túc và hoàn thiện những quy chế trước đây của giáo phận và có hiệu lực từ ngày ấn ký.


QUY CHẾ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


 

 
Chương I - DANH XƯNG VÀ MỤC ĐÍCH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
Điều 1: Danh xưng
Điều 2: Mục đích
 
Chương II - TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
Điều 3: Giáo xứ
Điều 4: Linh mục chánh xứ
Điều 5: Linh mục phó xứ
Điều 6: Các tu sĩ
Điều 7: Giáo dân
Điều 8: Cơ cấu tổ chức Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
 
Chương III - TUYỂN CHỌN
Điều 9: Tiêu chuẩn
Điều 10: Tuyển chọn Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
Điều 11: Bổ nhiệm các chức danh của Ban Thường vụ
Điều 12: Bổ nhiệm các trưởng ban chuyên trách
Điều 13: Tuyển chọn trưởng các giới và đoàn thể
 
CHƯƠNG IV: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN LỢI
Điều 14: Nhiệm vụ của Linh mục chánh xứ đối với Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
Điều 15: Nhiệm vụ chung của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
Điều 16: Nhiệm vụ riêng của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ
Điều 17: Nhiệm vụ Ban Thường vụ
Điều 18: Nhiệm vụ của các ban điều hành giáo khu
Điều 19: Nhiệm vụ của các trưởng ban chuyên trách
Điều 20: Nhiệm vụ của trưởng các giới và đoàn thể
Điều 21: Quyền lợi của các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ như sau:
 
CHƯƠNG V: NHIỆM KỲ, SINH HOẠT, TỪ NHIỆM, BÃI NHIỆM, BỔ KHUYẾT
Điều 22: Nhiệm kỳ
Điều 23: Tổ chức sinh hoạt
Điều 24: Sinh hoạt của các giáo khu
Điều 25: Từ nhiệm
Điều 26: Bãi nhiệm
Điều 27: Bổ khuyết
 
CHƯƠNG VI: QUY CHẾ CỦA GIÁO PHẬN VÀ NỘI QUY GIÁO XỨ
Điều 28: Nội quy riêng của mỗi giáo xứ
Điều 29: Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ của giáo phận
 

T
ẢI FILE VỀ