Clock-Time

Video Văn Nghệ Caritas - Gây Quỹ Vì Người Nghèo

Ban Caritas Giáo Phận - Chương trình văn nghệ gây quỹ vì người nghèo

VIDEO VĂN NGHỆ CARITAS

GÂY QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO